70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách12
Thành viên0
Hôm nay231
24h qua1440
Tổng truy cập1857557
Your IP3.215.174.30

Lập dự toán ngân sách nhà nước
Cơ quan chủ trì xử lý Uỷ ban nhân dân Phường
Lĩnh vực Khác
Trình tự thực hiện
Bước 1 - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: - Nhận quyết định giao dự toán thu chi ngân sách năm của Ủy ban nhân dân quận-huyện. - Tiến hành phân bổ dự toán thu chi ngân sách theo mục lục ngân sách. - Báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Bước 3: - Ban hành Quyết định công khai dự toán ngân sách năm gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện 01 bản; và niêm yết công khai tại bản tin của Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Quyết định công khai dự toán năm và các biểu mẫu đính kèm - Mục lục ngân sách: + Tổng hợp dự toán thu ngân sách phường theo nội dung kinh tế. + Phân bổ dự toán thu ngân sách theo mục lục ngân sách. + Tổng hợp dự toán chi ngân sách phường theo nội dung kinh tế trong đó có phân tích phần kinh phí thực hiện chế độ tự chủ và phần kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ. + Phân bổ dự toán chi ngân sách theo mục lục ngân sách gồm phần chi thực hiện chế độ tự chủ và phần chi không thực hiện chế độ tự chủ. + Bảng cân đối tổng hợp thu chi ngân sách phường. b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ): - 01 bộ lưu tại Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn - 01 bộ niêm yết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; - 01 bộ gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch quận – huyện 
Thời gian giải quyết
Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường-xã, thị trấn thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc
Cơ sở pháp lý
+ Luật của Quốc hội: • Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; • Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi năm 2003. + Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước. + Thông tư của Bộ Tài chính: • Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; • Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. + Nghị quyết của HĐND phường- xã, thị trấn: Theo từng năm về thu, chi ngân sách nhà nước.
Đối tượng
Tổ chức
Số lượt người xem 1156

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH